Provozní řád Sokolovny

 

Tělocvičná jednota Sokol Strančice,

IČ: 653 99 951

se sídlem Sokolská 38, Strančice, PSČ 251 63

(dále jen „vlastník“)

 jako vlastník objektu - tělocvičny – a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád.

 

I.

Základní ustanovení

Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.

  1. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
  2. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu tělocvičny.

 

II.

Prevence škod

  1. Každý je povinen si počínat tak aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.
  2. Každý je povinen předcházet vzniku škod.

 

III.

Vstup do objektu

  1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům TJ, členům právnických osob a sdružení, které mají uzavřenu platnou nájemní smlouvu s TJ Sokol Strančice a žákům ZŠ a MŠ Strančice výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle rozvrhu sestaveného dle bodu III/2 provozního řádu. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v tělocvičně; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy.
  2. Klíče od sokolovny se přidělují členům VTJ, sokolníkovi, správci majetku a jeho zástupci, vedoucím oddílu, kteří využívají sokolovnu, a nájemcům sokolovny na základě nájemní smlouvy. Klíče od sokolovny jsou majetkem TJ.
  3. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný týdenní rozvrh, který je pro všechny uživatele závazný.

 

IV.

Čistota a pořádek v objektu

  1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.
  2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
  3. Vstup do sálu tělocvičny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou.
  4. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný pedagog.
  5. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzavřeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu. Nouzový únik bude zajištěn panikovým kováním.
  6. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu člena Výboru TJ Sokol Strančice nebo správce tělocvičny (sokolníka) a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.

 

V.

Provoz tělocvičny

  1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.
  2. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí (míče, švihadla apod.). Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění tělocvičny. K ukládání drobného cvičebního nářadí slouží uzamykatelné skříňky, které lze jednotlivým uživatelům na požádání přidělit.
  3. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Zakazuje se používání osvětlení na jevišti, pokud není jeviště předmětem pronájmu. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel v příslušenství) zhasnuta.
  4. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena, a to včetně oken v příslušenství.
  5. Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni zapsat do Provozního deníku (čl. VI. Provozního řádu).
  6. Regulaci topení v tělocvičně provádí správce tělocvičny nebo sokolník.

 

VI.

Provozní deník tělocvičny

  1. Provozní deník tělocvičny slouží k zaznamenávání závad na vybavení za účelem odhalení viníka.
  2. Sokolník na základě Provozního deníku odstraňuje vzniklé závady a hlásí Výboru TJ Sokol Strančice jejich viníky.
  3. Každý uživatel prostřednictvím vedoucího skupiny je povinen zapsat do deníku datum a závady v tělocvičně. Zaznamenávají se veškeré závady na zařízení tělocvičny včetně soc. zázemí a nářadí. Nezapsání předepsaných skutečností do provozního deníku je důvodem k okamžitému odstoupení vlastníka od nájemní smlouvy.
  4. Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a nebudou zapsány v Provozním deníku a je povinen jejich odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka.

 

VII.

Protipožární prevence

  1. K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. Je povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.
  2. Zakazuje se kouření v celém objektu.

 

VIII.

Prevence proti úrazům

  1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
  2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v tělocvičně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
  3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba poznamenat v provozním deníku.
  4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.

 

IX.

Odpovědnost za škodu

  1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce - provozovatel či pořadatel sportovní či kulturní akce. Pokud soud určí, že za škodu na věcech vnesených či odložených odpovídá vlastník objektu, zavazuje se nájemce uhradit vlastníku částku odpovídající takové náhradě škody, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, ukládajícího vlastníku takové plnění.
  3. Klíče od sokolovny mají k dispozici členové VTJ, sokolník, oddíly a nájemci na základě nájemní smlouvy. Klíč je majetkem TJ.

 

X.

Sankce za nesplnění povinnosti

  1. Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost podle čl. IV., V., VI a VII. tohoto provozního řádu, je za každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti. Ustanovení čl. VI. odst. 3 tím není dotčeno.
  2. V případě opakovaného porušení povinností nájemcem či uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

  1. Všichni vedoucí oddílů a odborů TJ, sport. družstev podniků a učitelé školy jsou povinni seznámit cvičence s provozním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.
  2. Výbor TJ Sokol a jím pověření členové TJ budou provádět namátkovou kontrolu dodržování provozního řádu. Při zjištění přestupku bude vedoucí předvolán do výboru TJ Sokol k pohovoru, eventuálně postihu.
  3. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
  4. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.
  5. Provozní řád sokolovny byl schválen valnou hromadou TJ Sokol Strančice dne 6.4.2017 jako příloha č. 1 Vnitřního řádu TJ Sokol Strančice a je závazný pro všechny uživatele sokolovny.

Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300