Valná hromada TJ. SOKOL STRANČICE 2018

28.04.2018 08:00

Program Valné hromady T.J. SOKOL STRANČICE,

která se koná dne 16.5.2018 od 18 hod. v Sokolovně, ul. Sokolská 38, Strančice

Prezence: od 17:30 hod., součástí prezence je i kontrola Průkazu člena ČOS

1. zahájení valné hromady (VH)

2. VH rozhodne o přijetí ověřené plné moci spolu s Průkazem ČOS

3. volba zapisovatele

4. volba návrhové komise (3 členná) – komise si zvolí předsedu a komise je současně ověřovatelem zápisu

5. volba mandátové komise (3 členná) - komise si zvolí předsedu, sleduje usnášeníschopnost VH a jednotlivá hlasování

6. VH schvaluje program jednání takto: (Pro … Proti … Zdržel se … Nehlasoval …)

 1. zpráva o činnosti VTJ (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 2. zpráva o činnosti odboru všestrannosti
 3. zprávy o činnosti oddílů
 4. zpráva vzdělavatele
 5. zpráva o členské základně
 6. zpráva o hospodaření za uplynulý rok vč. návrhu na rozdělení zisku

(pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)

 1. návrh rozpočtu na další období (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 2. zpráva kontrolní komise (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 3. plán činnosti na další období (pro … proti ... zdržel se … nehlasoval …)
 4. volba vyslance a náhradníka na župní VH (pro … proti … zdržel se … nehlasoval ...)
 5. úprava vnitřního řádu TJ. SOKOL STRANČICE – úprava bodu X. Brigády, doplnění věty: sokolovna senioři nad 65 let 5 hod/rok při neodpracování á 50 Kč/hod (pro … proti … zdržel se ... nehlasoval …)
 6. diskuse
 7. návrhová komise přednese návrh usnesení z VH:
 1. Schvaluje: ………………………………………..
 2. Bere na vědomí: ………………………………
 3. Ukládá: ..............................................
 4. VH zvolila: ………………………………………..

(pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)

7. ukončení VH

Vyhlášeno a zveřejněno: 28.4.2018

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300