Valná hromada TJ. SOKOL STRANČICE 2019

25.03.2019 13:00

Program Valné hromady T.J. SOKOL STRANČICE,

která se koná dne 10.4.2019 od 18 hod. v zasedací místnosti Sokolovny, ul. Sokolská 38, Strančice

Prezence: od 17:30 hod., součástí prezence je i kontrola Průkazu člena ČOS

1. zahájení valné hromady (VH)

2. VH rozhodne o přijetí ověřené plné moci spolu s Průkazem ČOS

3. volba zapisovatele

4. volba mandátové komise (3 členná) - komise si zvolí předsedu, sleduje usnášeníschopnost VH a jednotlivá hlasování

5. volba návrhové komise (3 členná) – komise si zvolí předsedu a komise je současně ověřovatelem zápisu

6. volba volební komise (3 členná) – komise si zvolí předsedu a řídí volby do nového výboru TJ, kontrolní komise TJ a vyslance/náhradníka na župní VH

7. VH schvaluje program jednání takto: (Pro … Proti … Zdržel se … Nehlasoval …)

 1. zpráva o činnosti VTJ (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 2. zpráva o činnosti odboru všestrannosti
 3. zprávy o činnosti oddílů
 4. zpráva vzdělavatele
 5. zpráva o členské základně
 6. zpráva o hospodaření za uplynulý rok vč. návrhu na rozdělení zisku (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 7. návrh rozpočtu na další období (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 8. zpráva kontrolní komise (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 9. plán činnosti na další období (pro … proti ... zdržel se … nehlasoval …)
 10. volba nového výboru TJ, kontrolní komise TJ, vyslance a náhradníka na župní VH (kandidátní listiny přijímá výbor TJ v písemné podobě na svém jednání dne 3. dubna 2019 od 19 do 20 hod.)
 11. diskuse
 12. návrhová komise přednese návrh usnesení z VH (pro … proti … zdržel se … nehlasoval …)
 13. Schvaluje: ………………………………………..
 14. Bere na vědomí: ………………………………
 15. Ukládá: ..............................................
 16. VH zvolila: ………………………………………..

8. ukončení VH

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300