Informace starostky Sokola - leden 2020

06.01.2020 01:19

Nazdar milé sokolky, milí sokoli a milí spoluobčané.

Počátek nového roku 2020 je určitě tou správnou chvílí, kdy zhodnotit rok uplynulý a předestřít plány pro rok následující.

Rok 2019 byl pro Sokol rokem volebním. I v naší TJ proběhla volební valná hromada a členové strančického sokola potvrdili směr rozvoje a dalších aktivit.  Současně zvolili do funkcí stávající vedení jednoty rozšířené o novou členku, Mgr. Ivu Hybnerovou.

Byl to rok sportovní. Rozšířily se i řady cvičitelů o nového cvičitele, bratra Martina Hybnera, který povede oddíl všestrannosti – mladší žactvo. Cvičení mladšího žactva je v sokolovně každou středu od 17 hod. V případě zájmu bude určitě nejlepší, pokud se rovnou zastavíte. Taktéž je trvale velký zájem o cvičení rodičů s dětmi a předškolních dětí, které vedou cvičitelky Lenka Vaňková a Kateřina Kowalczyková. V případě zájmu platí totéž, určitě se v pondělí odpoledne zastavte. Zájem je také o sportovní vyžití v našich dalších oddílech, takže členská základna TJ. Sokol Strančice se průběžně rozšiřuje o děti i dospělé. Sokolovna je plně vytížena, v dopoledních hodinách zde cvičí děti z MŠ a ZŠ, odpoledne kromě našich oddílů sokolovnu využívají škola ITF Taekwon-do, taneční paní Blanky Vášové, klub Čtyřlístek a nově též klub moderního tance pana Burše. Více informací najdete na www.sokolstrancice.cz.

Byl to rok budování. Díky aktivní práci hospodářky Jany Strnadové jsme obdrželi nemalou finanční částku z dotací od MŠMT a z dotačního programu Obce Strančice. Další příjmy máme kromě příspěvků z pronájmů sokolovny a z vlastní společenské činnosti. Dobré hospodaření, brigády a dobrovolná práce některých našich členů nám v uplynulém roce umožnily zahájit výstavbu třetího kurtu, opravit oplocení kolem sokolovny, rekonstrukci šatny sokolovny, vykoupení malého pozemku pod sokolovnou, který byl doposud ve vlastnictví jiné osoby. Průběžně financujeme potřebnou údržbu a opravy na našem majetku, ať již jde o sokolovnu nebo areál tenisových kurtů. Zde se musím pozastavit a poděkovat správcům majetku, bratrům Jirkovi Šindelářovi staršímu a Láďovi Královi za jejich obětavou a nezištnou práci a za mimořádnou pracovní pomoc bratrům Josefu Jírovi a Jirkovi Strnadovi. Můj vřelý dík patří všem, kteří svojí prací a podporou pomohou při všech opravách, výstavbě a pořádaných akcích. Dále zajišťujeme obnovu a rozšíření cvičebního nářadí pro oddíly, zvláště pak pro cvičení dětí. Třešničkou na našem stoletém sokolském dortu bylo pořízení nového praporu naší TJ. Sokol Strančice. Pro příští léta připravujeme opravu okapů na sokolovně, vybudování technického zázemí v sokolovně, opravu podlahy v klubovně na tenisových kurtech a instalaci dělící sítě mezi kurty. Samozřejmě budeme pokračovat na výstavbě třetího kurtu.

Byl to rok významných výročí. V červnu jsme si připomněli 100 let od založení Sokola ve Strančicích, 90 let od rekonstrukce tzv. Panské hospody na sokolovnu a 90 let od založení tenisu. Při přípravě a organizaci odvedl vynikající práci bratr Petr Vávra a všichni členové výboru jednoty s poradní pomocí sestry Jindry Typnerové a bratra Zdeňka Zelenky. V listopadu jsme se připojili k "Festivalu svobody" pořádaného ke 30 letům od sametové revoluce a to slavnostním koncertem Říčanského komorního orchestru pod taktovkou pana Petra Anděla se dvěma harfenistkami Národního divadla. Akce byly organizačně náročné, ale důstojné.

Byl to rok turnajů v sokolovně i tenisových mistráků, divadelních představení, společenských přednášek, plesů, karnevalů a zábav jak pro dospělé tak i pro děti. Rok uzavřely Mikulášská zábava, kde nechyběli sv. Mikuláš, anděl, postavy pekelné ani pan Moučka se svým vyhlášeným sladkým koutkem, beseda s MUDr. Radkinem Honzákem, CSc., a následně divadelní představení Strančického divadla pro radost.

Byl to rok významných hostů. Při slavnostním udílení cen zasloužilým členům jednoty v rámci celodenního programu oslav 100 let Sokola ve Strančicích promluvil pan senátor JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD., bratr Vladimír Prchlík z ČOS a další hosté. 27. 12. 2019 přednášel populární odborník z oboru psychiatrie MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Byl to rok významných ocenění, mezi které patří pamětní stuha k 100 letům TJ od České obce sokolské, pamětní stuha od Obce Strančice a pamětní list o župy Barákovy. Velice si všech ocenění vážíme. Děkujeme předchozím generacím členů i funkcionářů za odvedenou práci, ve které se snažíme nezištně, poctivě a svědomitě pokračovat.

Jsem ráda, že jsme fajn tým, za kterým je vidět nejen sport a zábava, ale i pořádný kus vykonané práce při údržbě a zhodnocení svěřeného sokolského majetku.

I v tomto roce Vás budeme informovat o novinkách a akcích pořádaných TJ. Sokol Strančice a to ve Strančickém zpravodaji, na webových stránkách, na facebooku Sokola a na tradičních vývěskách.

11. 1. 2020 - Myslivecký ples

8. 2. 2020 – Nohejbalový turnaj

15. 2. 2020 – Cowpackův country bál

Přeji nám všem hodně zdraví a zdaru v roce 2020.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.


 

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300