Valná hromada TJ. SOKOL STRANČICE 2017

20.03.2017 11:24

Program Valné hromady T.J. SOKOL STRANČICE,

která se bude konat dne 6.4.2017 od 19 hod v sokolovně, ul. Sokolská 38, Strančice

Prezence: od 18 hod., součástí prezence je i kontrola Průkazu člena ČOS

1. zahájení

2. volba zapisovatele

3. volba návrhové komise (3 členná) – komise si zvolí předsedu a komise je současně ověřovatelem zápisu

4. volba mandátové komise (3 členná)- zvolí si předsedu, sleduje usnášeníschopnost VH

5. VH rozhodne o přijetí ověřené plné moci spolu s Průkazem ČOS

6. VH schvaluje program jednání takto:

(Pro….   Proti……. Zdržel se….. Nehlasoval………)

 1. zpráva o činnosti VTJ (pro…….. proti…….. zdržel se…….. nehlasoval…..)
 2. zpráva o činnosti odboru všestrannosti
 3. zpráva o činnosti oddílů
 4. zpráva vzdělavatele (předání ocenění ČOS)
 5. zpráva o členské základně
 6. zpráva o hospodaření za uplynulý rok vč. návrhu na rozdělení zisku

(pro….. proti…… zdržel se……. nehlasoval……)

 1. návrh rozpočtu na další období (pro….. proti…… zdržel se….. nehlasoval…..)
 2. zpráva kontrolní komise (pro…… proti…….. zdržel se……. nehlasoval………)
 3. plán činnosti na další období (pro…. proti….. zdržel se…… nehlasoval…….)
 4. volba vyslance a náhradníka na župní VH (pro….. proti…… zdržel se….. nehlasoval…..)
 5. vnitřní řád TJ. SOKOL STRANČICE (pro….. proti…… zdržel se….. nehlasoval…..)
 6. diskuse
 7. návrhová komise přednese návrh usnesení z VH:
 1. Schvaluje: ………………………………………..
 2. Bere na vědomí: ………………………………
 3. Ukládá: ..............................................
 4. VH zvolila: ……………………………………….                                                        

 

Vyhlášeno a zveřejněno dne 21.3.2017

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300